Hikidashi-Guro #1 (Black Raku Tea Bowl)

Hikidashi-Guro #1 (Black Raku Tea Bowl)
Item# SOLD-NEW-2021-HG1
$350.00
This item is currently out of stock!

Hikidashi-Guro #1 (Black Raku Tea Bowl)
Shino and natural-forming ash glaze. 3.5"H x 5" W.